การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
Eng
วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร : “เรียนการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชเป็นยังไง”
เรียนการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชเป็นยังไง
ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒
วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร : ซีรีส์แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
รายการ Dream Catcher ตอนที่ ๑ ตอนย่อยที่ ๒ ตอนย่อยที่ ๓ ตอนย่อยที่ ๑
รายการ Dream Catcher ตอนที่ ๒
ตอนย่อยที่ ๒ ตอนย่อยที่ ๓ ตอนย่อยที่ ๑ รายการ Dream Catcher ตอนที่ ๓ ตอนย่อยที่ ๒ ตอนย่อยที่ ๓ ตอนย่อยที่ ๑
รายการ Dream Catcher ตอนที่ ๔
ตอนย่อยที่ ๑ ตอนย่อยที่ ๒ ตอนย่อยที่ ๓
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017