การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English
หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กนกวรรณ สุวจนพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
น้ำผึ้ง ปิ่นมรรคผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฉัตรกนก ทองวิลา พนักงานธุรการ นพธีรา นพจรูญ พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานบริการคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์
พนิตชนัน ไตรเกษมศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จาฤดี ส่องแสง พนักงานธุรการ ญาณิน เพ็งพิน พนักงานธุรการ
พัสกร คำต้น พนักงานธุรการ วันวิสา สุพร พนักงานธุรการ สุภาพร จ้อยปลื้ม พนักงานธุรการ
หน้า >> 1 2 3
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818 Copyright © 2017