การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
Eng
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานสถานฯ
นภาพร เกตุพงษา พนักงานทั่วไป ประพันธ์ ปานสง่า พนักงานทั่วไป ดวงมณี แซมสีม่วง พนักงานทั่วไป
หน่วยสนับสนุนงานบริการคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ : อาคารปิยมหาราชการุณย์ชั้น ๗
กมลรัตน์ สีม่วง พนักงานธุรการ จาฤดี ส่องแสง พนักงานธุรการ สุภาพร จ้อยปลื้ม พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานบริการคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ : อาคารปิยมหาราชการุณย์ชั้น ๗
ชานนท์ ไชยประทุม พนักงานทั่วไป ธิติมา บัวหอม พนักงานทั่วไป นราวรรณ ใจหลัก พนักงานทั่วไป ประมาพร สังข์เหม็ง พนักงานทั่วไป
วันพิชิต สุมังคะ พนักงานทั่วไป วัลลี เปลี่ยนเพ็ง พนักงานทั่วไป สุกัญญา ปิ่นทอง พนักงานทั่วไป อรรถพล โตศิลปวุฒิ พนักงานทั่วไป
หน่วยสนับสนุนงานบริการคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ : อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ พุทธมณฑล สาย ๓
ญาณิน เพ็งพิน พนักงานธุรการ วันวิสา สุพร พนักงานทั่วไป
หน้า >> ๑ ๒ ๓
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017