การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
ประวัติภาควิชา
 การแพทย์แผนไทยจัดเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ มีทั้งทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และวิธีการ ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และมียากับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอันหลากหลายที่ บรรพบุรุษไทยได้ช่วยกันสั่งสมเป็นมรดกของชาติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สมควรอย่างยิ่งที่อนุชน รุ่นหลังจะได้ร่วมกันสืบสาน และปรับปรุงพัฒนาให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีมาตรฐานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับนับถือในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ปรมาจารย์ท่านหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเห็นความสำคัญของการแพทย์แผนไทย ได้อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย ที่สำคัญคือได้วางปรัชญาซึ่งนับเป็นรากฐาน ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ เรียกว่า การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  คำถามที่พบบ่อย | FAQ ประชุมวิชาการ
 คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาประยุกต์เพื่ออธิบายและ/หรือพัฒนาการแพทย์แผนไทย ท่านได้ตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อพ.ศ.๒๕๒๓ มูลนิธิฯได้เปิด โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) ขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๒๕ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามปรัชญาและแนวคิดดังกล่าว และเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อเป็นสถานที่ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยและเป็นแหล่งศึกษาฝึกปฏิบัติของนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีผลิตยา สมุนไพรตามตำรับของโรงเรียนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอายุรเวท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโอนย้ายโรงเรียนอายุรเวท รวมทั้งคลินิกให้บริการและหน่วยผลิตยา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เข้ามาเป็นหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และได้จัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาขึ้น คือ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของโรงเรียนอายุรเวทที่รับโอนมา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน ชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า โรงเรียนอายุรเวทธำรง ซึ่งหมายความว่า โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ทางอายุรเวท นับเป็นพระมหากรุราธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม โรงเรียนอายุรเวทธำรงจัดการเรียนการสอนและให้บริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ครบถ้วนทั้ง ๔ แขนงได้แก่ เวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจและรักษาโรคด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรค หัตถเวชกรรมแผนไทย เป็นการบำบัดรักษาด้วยการนวด ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ สำหรับที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นการนวดแบบราชสำนัก ผดุงครรภ์แผนไทย เป็นศาสตร์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การทำคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด รวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิด โรงเรียนอายุรเวทธำรงในสังกัดคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาลได้วางหลักการและแนวทางในการ พัฒนาการแพทย์แผนไทยไว้ว่า เพื่อให้การแพทย์แผนไทยมีความยั่งยืน และสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในระบบสุขภาพของประเทศอย่างกว้างขวาง จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาภารกิจหลักที่สำคัญ ๓ ด้านไปพร้อมๆกัน กล่าวคือ พัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการทำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย พัฒนาการให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นที่นิยมของประชาชน และการวิจัยพัฒนาศาสตร์ทางด้าน การแพทย์แผนไทยให้มีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017