การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English
วิสัยทัศน์
 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยชั้นนำด้าศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อส่งมอบงานบริการและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ ระดับโลก
พันธกิจ
งานจัดการศึกษา งานบริการคลินิก และ หน่วยผลิตฯ งานรวบรวมองค์ความรู้ วิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ งานชี้นำสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ค่านิยม
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818 Copyright © 2017