การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษามีพันธกิจครบทั้ง ๔ ด้าน คือ จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้ยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานวิชาการ ผ่านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ศึกษา การวิจัยพัฒนา/รวบรวมองค์ความรู้ การบริการตรวจรักษาโรคและ สร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การผลิตยาและผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร และการชี้นำสังคม พันธกิจ
 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นแหล่งศิลปะ วิทยาการทางด้าน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มี คุณภาพระดับสากล วิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน ค่านิยม
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017