การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมโครงการศึกษาพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ ป่าสมุนไพรท้องถิ่นโป่งสลอด เขาแด่น ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ ๒ อาจารย์และบุคลากรของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมธรรมะเพื่อการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ ๒
 ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมธรรมะเพื่อการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานสำหรับนักศึกษา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๗ คลินิกอายุรเวทศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘