การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการฝึกอบรมธรรมะเพื่อการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition (SIMPIC) ปีการศึกษา 2565
หมอยาข้ามฟาก ปีการศึกษา 2565
จตุรธาตุเกม ปีการศึกษา 2565
รักน้อง ปีการศึกษา 2565
สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ปีการศึกษา 2565
กลับไปหน้ากิจกรรมทั้งหมด
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818