การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบเหรียญรางวัลและทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา2566
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับเหรียญรางวัล และทุนราง วัลเรียนดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป.เอื้อมพร สุวรรณไตรย์ รองหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนในการมอบเหรียญรางวัลและทุนรางวัลเรียนดี และมีอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบุญรัตนหิรัญ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30 น. เหรียญรางวัลประกอบไปด้วย 1. รางวัลเหรียญทอง สำหรับนักศึกษาผู้สอบได้เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเป็นที่หนึ่ง 2. รางวัลเหรียญเงิน สำหรับนักศึกษาผู้สอบได้เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเป็นที่สอง 3. รางวัลเหรียญทองแดง สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเป็นเยี่ยมในหมวดวิชาเวชกรรมแผนไทย หมวดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย หมวดวิชาหัตถ เวชกรรมแผนไทย หมวดวิชาผดุงครรภ์ ทุนรางวัลเรียนดีประกอบไปด้วย 1. ทุนจากคุณเยาวภา เอี่ยมจิตร์ จำนวน 5 ทุน 2. ทุนจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.อวย เกตุสิงห์ จำนวน 5 ทุน 3. ทุนจาก อ.ประกิต สุมนกาญจน์ จำนวน 1 ทุน 4. ทุนจาก รศ. พญ.แฉล้ม วรรธนานุสาร จำนวน 1 ทุน
กิจกรรมพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการชั้นคลินิก และพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 8:00 น. ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการชั้นคลินิก ให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป.เอื้อมพร สุวรรณไตรย์ รองหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการชั้นคลินิก จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาแพทย์แผน​ไทย​ประยุกต์​ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้ายของการเรียนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์​บัณฑิต โดยมีการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้ การดูแลของอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักศึกษาแพทย์แผน​ไทย​ประยุกต์​จะใส่เสื้อปฏิบัติการชั้นคลินิกเป็นเครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเสริมสร้าง ความภูมิใจ และ มั่นใจให้กับผู้สวมใส่ด้วย
กลับไปหน้ากิจกรรมทั้งหมด
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818