การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
Eng
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
 ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  คำถามที่พบบ่อย | FAQ ประชุมวิชาการ
คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการงาน “ศิริราชสัปปายสถาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” พร้อมครบทุกหัตถการดังนี้ 1. นวดไทยแบบราชสำนัก 2. ประคบสมุไพร 3. อบไอน้ำสมุนไพร 4. ขัดพอกผิวด้วยสมุนไพร 5. นวดน้ำมัน 6. ธาราสนานในอ่างน้ำวน เวลา 8:00 - 16:00 น. เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (งดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อนัดหมาย/สอบถามข้อมูล: 0-2419-1717 ถึง 8 *ข้อกำหนดการรับบริการ 1. ผู้รับบริการแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนมารับบริการ
ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ ผล RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง (กรณีไม่มีผลการตรวจ ATK สามารถตรวจคัดกรองที่คลินิกอายุรเวทฯ โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 250 บาท) 2. ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีอาการผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรค
โควิด 19 และโรคฝีดาษลิง
บทความสมุนไพร กับ COVID-19
รับสมัคร TCAS 66
ติดตามบทความอื่น ๆ ได้ที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม
วารสารประจำเดือนเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
VDO ความรู้แพทย์แผนไทย
ฟ้าทะลายโจร สามารถรักษาโรคโควิด19 ได้หรือไม่
กระชายรักษาโรคโควิด 19 ได้หรือไม่
๕ จุดดนวดอันตราย
การนวดและประคบเต้านมด้วยตนเอง
<< เพิ่มเติม >>
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ College of Korean Medicine, Wonkwang University สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย Prof. Dr. Hyungwon Kang คณบดี College of Korean Medicine, Wonkwang University สาธารณรัฐเกาหลี และ Prof. Dr. Yeonseok Kang ผู้อำนวยการ Center for International Cooperation & Education on Korean Medicine, Wonkwang University ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านงานวิจัย วิชาการ และการศึกษา โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย-วิชาการ ที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง 2 สถาบันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ • อาจารย์ ดร.พท.ป.สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ • อาจารย์ พท.ป. สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย • อาจารย์ พท.ป. ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธรรม • อาจารย์ พท.ป. ศุภกิจ สุวรรณไตรย์ • อาจารย์ พท.ป. เอื้อมพร สุวรรณไตรย์ • อาจารย์ พท.ป. พัชร์กัลยกร พรหมพิทักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ • พท.ป. ฉันทณัฎฐ์ ทิพยเจริญธัม • พท.ป. พรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงค์ • พท.ป.อภิรดา เอี่ยมอ่ำ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ
การเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา การวิจัย และการให้บริการของ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดย คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และ คณะ เข้าเยี่ยมชมการ จัดการ ศึกษา การวิจัย และการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ให้การต้อนรับ
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์"
ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การวิจัย
และ พัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารศิริราชปิยมหาราชการุณย์ การลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิชาการองค์ความรู้แพทย์แผนไทย สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ดี ประกอบกับงานวิจัยที่ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดย สถานการแพทย์แผนไทย ประยุกต์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรสู่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างยั่งยืน สามารถเติบโต และแข่งขันในตลาดโลกได้โดยมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในปี ๒๕๖๔ และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ได้ภายในปี ๒๕๖๕
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช และ นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนจีนหัวเฉียว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ณ ห้องตักสิลา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7สถานการ แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์การลงนามเพื่อพัฒนางาน ด้านการศึกษา การวิจัย งานด้านวิชาการ และการบริการผู้ป่วยร่วมกัน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเวชปฏิบัติของทั้งสองสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ ของบุคลากรของ ทั้งสองสถาบันมากยิ่งขึ้น
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017