การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English
ทุนการศึกษา มูลนิธิ ปั้นคนเก่ง ประจำปี 2565
รายละเอียดทุน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 (ที่สอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาในคณะและสาขาวิชา ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด) 2. มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ดาวน์โหลด ใบสมัคร และอาสนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.daf.or.th หมายเหตุ โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้โดยตรงที่ มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง โทร. 02-792-6527, 065-210-0707 E-mail: daf.scholarship@gmail.com
<< ย้อนกลับ
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818 Copyright © 2017