การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English
ข่าวสารวิจัย วิชาการ และความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้
งานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ประจำปี 2566 (Si - ATM 2023)
ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ประจำปี 2566 (Si - ATM 2023) “การพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน: งานวิจัย และนวัตกรรมทันสมัย” เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2566
Siriraj Applied Thai Traditional Medicine  ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช  คำถามที่พบบ่อย | FAQ  ประชุมวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ College of Korean Medicine, Wonkwang University สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย Prof. Dr. Hyungwon Kang คณบดี College of Korean Medicine, Wonkwang University สาธารณรัฐเกาหลี และ Prof. Dr. Yeonseok Kang ผู้อำนวยการ Center for International Cooperation & Education on Korean Medicine, Wonkwang University ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านงานวิจัย วิชาการ และการศึกษา โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย-วิชาการ ที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง 2 สถาบันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนางาน ด้านต่าง ๆ
การเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา การวิจัย และการให้บริการของ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดย คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และ คณะ เข้าเยี่ยมชมการ จัดการ ศึกษา การวิจัย และการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ให้การต้อนรับ
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์"
ในวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การวิจัย
และ พัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารศิริราชปิยมหาราชการุณย์ การลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิชาการองค์ความรู้แพทย์แผนไทย สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ดี ประกอบกับงานวิจัยที่ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดย สถานการแพทย์แผนไทย ประยุกต์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรสู่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างยั่งยืน สามารถเติบโต และแข่งขันในตลาดโลกได้โดยมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในปี 2565 และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ได้ภายในปี 2565
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช และ นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนจีนหัวเฉียว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ณ ห้องตักสิลา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7สถานการ แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์การลงนามเพื่อพัฒนางาน ด้านการศึกษา การวิจัย งานด้านวิชาการ และการบริการผู้ป่วยร่วมกัน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเวชปฏิบัติของทั้งสองสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ ของบุคลากรของ ทั้งสองสถาบันมากยิ่งขึ้น
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818 Copyright © 2017