Division of Urology /สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วัน

 

 

ออกตรวจ OPD
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3

 

จันทร์
อ.ไพบูลย์ จิตประไพ
อ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
อ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

อังคาร

นายแพทย์สุชาย  สุนทราภา

นายแพทย์ธวัชชัย  ทวีมั่นคงทรัพย์

นายแพทย์ศิรส  จิตประไพ


พุธ

นายแพทย์อมฤต  ศิลาอ่อน

นายแพทย์ไชยยงค์  นวลยง

นายแพทย์ธีระพล  อมรเวชสุกิจวันพฤหัสบดี
อ.พิชัย ศุจิจันทรรัตน์
อ.บรรณสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์
อ.กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

วันศุกร์์
อ.ธงชัย พรรณลาภ
อ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์
อ.สุนัย ลีวันแสงทอง

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 8010

update : October 2013