บุคลากรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นภาพร สุขเกษม : Napaporn Sukhasem

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุกานดา โสนุช : Sukanda Sonut

ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หญิงวารีย์ เกิดโภคา : Yingwaree Koedphokha

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

 

ชุตินันท์ แก้วเกิด : Chutinun Keawkoed

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป