MPU

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

"แนะนำหน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์"

หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ (Medical Proteomics Unit)


 โปรตีโอมิกส์ (Proteomics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการศึกษาหาลำดับยีนทั้งหมดในมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น จึงมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากนำเอาเทคโนโลยีทางด้านโปรตีโอมิกส์มาประยุกต์ใช้ศึกษาถึงชีววิทยาและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งพยาธิสรีรวิทยาและพยาธิกำเนิดของโรคในผู้ป่วย โดยมีข้อมูลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรตีโอมิกส์เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ในงานวิจัยทางด้านการแพทย์ นำมาสู่องค์ความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคต่างๆ ของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรตีโอมิกส์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาตัวบ่งชี้โรค (biomarkers) เป้าการรักษาชนิดใหม่ (new therapeutic targets) และวัคซีนป้องกันโรคที่ยังป้องกันไม่ได้หรือได้ผลไม่ดีพอ ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวจะนำมาสู่การวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ผลการรักษาที่ดีขึ้นไม่มีภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันโรคที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

สถานส่งเสริมการวิจัยได้นำเอาเทคโนโลยีทางด้านโปรตีโอมิกส์มาใช้ในงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยบรรจุแต่งตั้ง อาจารย์นายแพทย์ วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด เข้ามาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สังกัดสถานส่งเสริมการวิจัย เพื่อรับผิดชอบงานวิจัยและงานสอนในสาขาวิชาโปรตีโอมิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยในระยะเวลา 3 ปีหลังจากนั้น (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง 2550) สถานส่งเสริมการวิจัยมีผลงานการวิจัยทางด้านโปรตีโอมิกส์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำ จำนวนทั้งสิ้น 30 เรื่อง และในปัจจุบันมีผลงานตีพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 100 ฉบับ


หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-4192850-55
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site Hit Counters
page counter