mmbu

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

"แนะนำหน่วยอณูเวชศาสตร์"

หน่วยอณููเวชศาสตร์ มีหน้าที่ในการประสาน เชื่อมโยง และปฎิบัติงานวิจัยมุ่งเป้าตามนโยบายของคณะฯ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน และชีวเคมี ในงานวิจัย เพื่อศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค
ปัจจุบันหน่วยฯ ได้มีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านอณูชีววิทยาการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ร่วมกัน ดังนี้


เครือข่ายความร่วมมือการวิจัย

- ต่างประเทศ

- ภายในคณะฯ


- ภายนอกคณะฯ"กิจกรรมหน่วยอณูเวชศาสตร์"


"ข่าวประกาศ"


>> ข่าวประกาศย้อนหลัง

"ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา"

>> ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา ย้อนหลัง

"ข่าวรับสมัครงาน"หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-419 2754-8 โทรสาร 02-411 0169
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Counters