mmbu

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยอณูพันธุศาสตร์

      ปัจจุบันหน่วยอณูพันธุศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช หรือ SiMR) ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภารกิจของหน่วยอณูพันธุศาสตร์ ได้แก่

  1. งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วราชอาณาจักร เป็นการวิเคราะห์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ในตัวอย่างตรวจ (อาทิ เลือด เนื้อเยื่อ เซลล์น้ำคร่ำ และรก) จากผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยเพื่อตรวจหา ความผิดปกติของดีเอ็นเอ และ/หรือหาตำแหน่งของยีนที่เป็นสาเหตุของโรค เพื่อประโยชน์โดยตรงทางเวชพันธุศาสตร์ในการแก้ไข ปัญหาโรคพันธุกรรม นับตั้งแต่การวินิจฉัย การป้องกัน จนถึงการรักษาโรค (รายละเอียดของการทดสอบแสดงอยู่ในคู่มือการส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล: ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย)

  2. งานวิจัยและพัฒนาด้านอณูพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ ศึกษาความผิดปกติที่ระดับอณู (ดีเอ็นเอ) ของยีนมนุษย์ ค้นหาสาเหตุของโรคพันธุกรรมและกลุ่มโรคพหุปัจจัยที่พบบ่อยในคนไทย พัฒนาวิธีการตรวจเพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยและการป้องกันโรคพันธุกรรม

  3. ประสานความร่วมมือของแพทย์เวชพันธุศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และนักอณูพันธุศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการ โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านอณูพันธุศาสตร์เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัย

  4. ส่งเสริมการทำวิจัยของหน่วยงานอื่นๆ โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากร บุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องมือสำคัญทางห้องปฏิบัติ การอณูพันธุศาสตร์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  5. มีบทบาทร่วมในการเรียนการสอนระดับก่อนและหลังปริญญา ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ


"ข่าวประกาศ""ข่าวรับสมัครงาน"หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช หรือ SiMR) ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02 419 7000 ต่อ 2727, 2736 โทรสาร 02 4183565
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Free Hit Counter
HTML Hit Counters