mmbu

"ติดต่อหน่วยอณูพันธุศาสตร์"

หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช หรือ SiMR) ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02 419 7000 ต่อ 2727, 2736 โทรสาร 02 4183565

Webmaster : aungjah@hotmail.com


หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช หรือ SiMR) ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02 419 7000 ต่อ 2727, 2736 โทรสาร 02 4183565