mmbu

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก

          หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก เป็นหน่วยที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยทำงานวิจัย ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ต่อมาได้มีการขยายหน่วยเครือข่ายที่มี งานวิจัยร่วมกันออกไปที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่) เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยโรคไข้เลือดออก และไวรัสเด็งกี่เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานวิจัย ในรูปแบบของเครือข่ายวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ ต่างประเทศ ปัจจุบันหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออกได้ดำเนินงานวิจัยใน 4 ด้านหลักคือ

  1. การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิกำเนิดของโรคไข้เลือดออก
  2. การพัฒนาวัคซีน
  3. การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อและพยากรณ์ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
  4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเก็บรวบรวมตัวอย่างของผู้ป่วยไข้เลือดออก ที่มีฐานข้อมูลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ ที่สมบูรณ์

"ข่าวประกาศ"หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม page counter