พันธกิจ
1.  พัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้มีความรู้และทักษะการวิจัย
2.  สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3.  ทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4.  จัดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และทำวิจัยเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็น สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นเลิศระดับสากล