เครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย
ในประเทศ
     ภายในคณะฯ
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
     ภายนอกคณะฯ
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
เครือข่ายระบาดวิทยาคลินิกนานาชาติ
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ต่างประเทศ
Hammersmith Hospital, Imperial College, London, United Kingdom.
Washington University School of Medicine, St. Louis, USA.
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada.
Department of Physiology, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta Edmonton, Alberta, Canada.
Institute of Microbiology, Mainz University, Mainz, Germany.
Department of Immunoregulation, The Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University, Osaka, Japan.
Kidney Stone Program, Division of Biological Sciences, University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, Illinois, USA.
Department of Microbiology and Electron Microscopy Unit, Yong Loo Lin School of Medicine (YLLSOM), National University of Singapore, Singapore.
Department of Pathology and Laboratory Medicine, School of Medicine, Emory University, Atlanta, Georgia, USA.
Institute of Biological Chemistry and Genomic Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
Department of Medicine I, Charles University Medical School, Pilsen, Czech Republic.
The University of Hong Kong, Hong Kong.
Weatherall Institute of Molecular Medicine, Oxford , UK.
Center for Genomic Medicine, Kyoto University.
Department of Neuromuscular Research, National Institute of Neur- oscience, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan.
WHO-South East Asian Regional Office.
Vaccine Research Center, Emory University, GA, USA.