คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข่าวสารภาควิชา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม

Link ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย
ในประเทศ
     ภายในคณะฯ
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
     ภายนอกคณะฯ
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่างประเทศ
Hammersmith Hospital, Imperial College, London, United Kingdom.
Washington University School of Medicine, St. Louis, USA.
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada.
Department of Physiology, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta Edmonton, Alberta, Canada.
Institute of Microbiology, Mainz University, Mainz, Germany.
Department of Immunoregulation, The Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University, Osaka, Japan.
Kidney Stone Program, Division of Biological Sciences, University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, Illinois, USA.
Department of Microbiology and Electron Microscopy Unit, Yong Loo Lin School of Medicine (YLLSOM), National University of Singapore, Singapore.
Department of Pathology and Laboratory Medicine, School of Medicine, Emory University, Atlanta, Georgia, USA.
Institute of Biological Chemistry and Genomic Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
Department of Medicine I, Charles University Medical School, Pilsen, Czech Republic.
The University of Hong Kong, Hong Kong.
ทั้งหมด>>

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข่าวรับสมัคร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดาวน์โหลด
ใบขอรับการดูงานและฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ
ใบขอรับคำปรึกษางานวิจัย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก
ใบแจ้งค่าตรวจ (CODE 1408)
ใบสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยทางคลินิกตามมตรฐานสากล (Good Clinical Research Practice, GCP)
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2552
รายชื่อเครื่องมือวิจัยที่อยู่ในความดูแลของหน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กิจกรรมภาควิชา