ดาวน์โหลด
ใบขอรับการดูงานและฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ
ใบขอรับคำปรึกษางานวิจัย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก
ใบแจ้งค่าตรวจ (CODE 1408)
ใบแจ้งค่าตรวจ (CODE 1408)  [680]
ใบสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยทางคลินิกตามมตรฐานสากล (Good Clinical Research Practice, GCP)
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2552
รายชื่อเครื่องมือวิจัยที่อยู่ในความดูแลของหน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย