หลักสูตรสถานส่งเสริมการวิจัย
     -  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาภูมิคุ้มกัน รายวิชา SIIM 612 Diagnostic Immunology
     -  ปริญญาโทนานาชาติ (THAI CERTC)
     -  ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาภูมิคุ้มกัน รายวิชา SIIM 612 Diagnostic Immunology
     -  แพทย์ประจำบ้าน
     -  แพทย์เฟลโลว์