หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้บริการรับคำปรึกษางานวิจัยสำหรับบุคลากรภายในคณะฯ โดยให้บริการด้านการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ผลงานวิจัยเป็นหลัก ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการตามดุลพินิจของหน่วยระบาดฯ โดยหน่วยระบาดฯ จะพิจารณาให้บริการปรึกษางาน วิจัยตามโครงการวิจัยที่ท่านได้กรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

     1.1 ผู้ขอรับบริการเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     1.2 ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาให้ครบถ้วน (กรณีที่เป็นโครงการใหม่)
     1.3 กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่มาปรึกษา
     1.4 ผู้ขอรับบริการที่เคยกรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์แล้ว และต้องการขอรับคำปรึกษาต่อเนื่อง กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาต่อเนื่อง (โครงการวิจัยเก่า)
     1.5 เมื่อเสร็จขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยระบาดวิทยาฯ เพื่อกำหนดการนัดหมาย หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานะและยืนยันการนัดหมายด้วยตนเอง หลังวันที่ลงทะเบียน 2-3 วันทำการ และหากภายใน 3 วันทำการ โครงการวิจัยของท่านยังไม่ได้รับการนัดหมาย กรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ ทับวิโรจน์ โทร 02-419-2688
     1.6 ท่านจะได้รับแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการทางอีเมลล์ หลังจบการให้บริการทุกครั้งที่ขอรับคำปรึกษา
     1.7 กรณีเป็นโครงการวิจัยเก่า ขอรับคำปรึกษาต่อเนื่อง แต่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ขอรับคำปรึกษา กรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ ทับวิโรจน์ โทร 02-419-2688
     1.8 บุคคลภายนอกสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ ทับวิโรจน์ โทร 02-419-2688
แผนที่อาคาร