เรียน ผู้มารับบริการปรึกษาการวิจัยกับนักสถิติ

     หน่วยระบาดวิทยาคลินิกได้กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของนักสถิติในผลงานวิจัยที่มารับบริการจากนักสถิติ ดังนี้
     1. หากนักสถิติช่วยวางแผนการวิจัย คำนวณขนาดตัวอย่าง แนะนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อนักสถิติในผลงานวิจัย
     2. หากนักสถิติเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของผลการวิจัย เขียนตารางผลการวิเคราะห์ / สร้างกราฟ, เขียน manuscript ในส่วนวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ และอธิบายผลการวิเคราะห์ทางสถิติ นักสถิติก็ควรเป็นผู้นิพนธ์ชื่อร่วมของผลงานวิจัยดังกล่าว
     3. หากนักสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน นักสถิติก็ควรได้รับการกล่าวถึงใน acknowledgement ของ ผลงานวิจัย

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ