ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย

หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย
Division of Bioinformatics and Data Management for Research

            หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย (Division of Bioinformatics and Data Management for Research) มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ด้านการจัดการฐานข้อมูวิจัย (Data Management)

            ด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
            หน่วยฯ ได้มีการร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรม ขนาดใหญ่เพื่องานวิจัยด้านพันธุศาสตร์

            ด้านการจัดการฐานข้อมูลวิจัย (Data Management)
            หน่วยฯ ได้ให้บริการด้านการจัดการฐานข้อมูลวิจัย บริการด้าน Web Application บริการด้านแบบสอบถาม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในคและภานอกคณะฯ นอกจากนี้หน่วยฯ ยังมีหน้าที่ดูแลระบบ Network และระบบ Computer รวมถึงอุปกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

>> รู้จักหน่วยฯ มากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเก่า

หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)
โทรศัพท์ 02-419-2685 - 6 โทรสาร 02-418-4793

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Website Hit Counters