เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

สถาบันต้นแบบด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน 

(The role model for the international standard of rehabilitation medicine to enhance quality of life and advocate the ASEAN networking)

พันธกิจ

Mission

1. จัดการศึกษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความรู้ ทักษะทางคลินิก และจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และขยายงานบริการฟื้นฟูให้เป็นที่รู้จัก เพื่อประชาชนได้เข้าถึงในวงกว้างขึ้น

2. ให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายงานบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นผู้ชี้นำสังคมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ทำการวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชา และสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิชา

Divisions

  • เวชระเบียน
    (Medical Record)
  • สาขากายภาพบำบัด
    (Division of Physical Therapy)
  • สาขากิจกรรมบำบัด
    (Division of Occupational Therapy)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัคร "แพทย์ผู้ช่วยวิจัย" (research fellow)

อ่านต่อ

“วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคระบบประสาท” บทความโดย ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

2-day hand-on Cadaveric Workshop of Musculoskeletal Ultrasonography

อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ Ms. Dain Sung

อ่านต่อ

ข่าววิจัย-วิชาการ

ดูเพิ่มเติม

ชามือ ... โรคเก่ากับชีวิตวิถีใหม่ New Normal

อ่านต่อ

อบรม/สัมมนา

ดูเพิ่มเติม

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine

เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700

โทรศัพท์: 0-2419-7508
โทรสาร: 0-2411-4813
E-mail: rehabsiriraj@gmail.com