เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

สถาบันต้นแบบด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน 

(The role model for the international standard of rehabilitation medicine to enhance quality of life and advocate the ASEAN networking)

พันธกิจ

Mission

1. จัดการศึกษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความรู้ ทักษะทางคลินิก และจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และขยายงานบริการฟื้นฟูให้เป็นที่รู้จัก เพื่อประชาชนได้เข้าถึงในวงกว้างขึ้น

2. ให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายงานบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นผู้ชี้นำสังคมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ทำการวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชา และสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิชา

Divisions

  • เวชระเบียน
    (Medical Record)
  • สาขากายภาพบำบัด
    (Division of Physical Therapy)
  • สาขากิจกรรมบำบัด
    (Division of Occupational Therapy)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช ได้รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์

อ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดูเพิ่มเติม

Welcome Dr. Lim Yue Lei

อ่านต่อ

ข่าววิจัย-วิชาการ

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบประสาทด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชั้นสูง NeuroART(Neuro Robotics & Advanced Rehabilitation Technology) Center

อ่านต่อ

อบรม/สัมมนา

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง “ความผิดปกติของเอว เชิงกราน และสะโพกกับการแก้ไขระบบย่อยกล้ามเนื้อ” (The lumbopelvic-hip disorders and muscular subsystems correction)

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine

เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700

โทรศัพท์: 0-2419-7508
โทรสาร: 0-2411-4813
E-mail: rehabsiriraj@gmail.com