Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
  พันธกิจของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาลในการฝึกอบรมแพทย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์
   

พันธกิจของหลักสูตร
      ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดพันธกิจของหลักสูตรในการฝึกอบรมแพทย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้เชิงกว้างและเชิงลึกโดยมีเจตนารมณ์ฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีคุณสมบัติที่สำคัญต่อไปนี้
     • มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ โดยเฉพาะการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคทางกายที่ซับซ้อน หรือ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชรับปรึกษา (consul-tation-liaison psychiatry)
     • มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ
     • สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล
     • มีความสามารถในการทำงานและปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้
     • มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาวิชาชีพตลอดชีวิต เข้าร่วมใน  กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (CME) หรือ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
     • มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
     • มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
     • มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติทางด้านจิตเวชศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคมไทย เช่น ตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ เป็นต้น
การฝึกอบรมมีกระบวนการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความชำนาญทั้งด้าน การดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย รวมทั้งครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประกอบวิชาชีพด้วยความสุจริตตามมาตรฐานและตามจรรยาบรรณจิตแพทย์ และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากความรู้และทักษะด้านจิตเวชศาสตร์แล้ว จิตแพทย์ที่จบการฝึกอบรมจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมีความสามารถด้านอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพโดยเป็นผู้นำทางวิชาการ  มีความสามารถในการบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางจิตเวชศาสตร์

     นอกจากนี้ภาควิชาฯยังมีพันธกิจในการส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด
 
    วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 20/12/2562 - 31/1/2563  
    update : 21/12/2562 10:23:25  
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตรเลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 
โทรศัพท์ : 02-4197373 , 02 - 4197422 , 02 - 4194293-8  โทรสาร : 02 - 4113430