ขั้นตอนการรับการตรวจ

หน่วยตรวจ : คลินิกพิษวิทยา อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 (ห้อง 499)

เวลา : -

หมายเลขโทรศัพท์ : -

การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจ : -

การเข้าตรวจ (ผู้ป่วยมีใบนัด/ผู้ป่วยไม่มีใบนัด) : -

การซื้อยา : -

หมายเหตุ : -