ขั้นตอนการรับการตรวจ

หน่วยตรวจ : คลินิกผู้สูงอายุ

สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 (ห้อง 499)

เวลา : วันอังคาร | เวลา 09.00-12.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-419-7392

การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจ :

 

คุณสมบัติของผู้มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ มีดังต่อไปนี้:
1.  อายุ 70 ปีขึ้นไป
2.  มีโรคประจำตัวที่ต้องทำการรักษาต่อเนื่อง ที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำ และต้องเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม (ไม่รับในกรณีที่เป็นโรคเฉพาะทาง เช่น โรคหู คอ จมูก โรคหัวใจ เป็นต้น)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ website:
http://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/service.html

 

การเข้าตรวจ (ผู้ป่วยมีใบนัด/ผู้ป่วยไม่มีใบนัด) :

 

กรณีที่มีใบนัด และ/กรณีที่ไม่มีใบนัด
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ website:
http://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/service.html

 

การซื้อยา : -

หมายเหตุ : -