โครงสร้างภาควิชา

 
  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 
ที่ปรึกษา

  คณะกรรมการบริหารภาควิชา
 
สำนักงาน
ภาควิชา

สาขาวิชา
เวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ
สาขาวิชา
พิษวิทยา,
อาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา
โรคติดเชื้อและ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สาขาวิชา
เวชศาสตร์ป้องกัน
โรคหัวใจ หลอดเลือด
และเมตะบอลิสม

สาขาวิชา
วิทยาการระบาด
(11 คน) (19 คน) (16 คน) (24 คน) (17 คน)  
 

 

สำนักงาน
ภาควิชา

(7 คน)

หน่วยตรวจคลินิก
เวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ

(11 คน)

หน่วยบริการ
สุขภาพเจ้าหน้าที่
และอาชีวอนามัย

(6 คน)

หน่วยตรวจคลินิก
โรคติดเชื้อและ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

(10 คน)

หน่วยตรวจคลินิก
เวชศาสตร์ป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด

(2 คน)
 
 

หน่วยการศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
(2คน)
 
หน่วยสวัสดิการ
สุขภาพนักศึกษา

(3 คน)

หน่วยส่งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

(6 คน)

หน่วยตรวจสุขภาพ
และให้คำเเนะนำ
ทางโภชนาการ

(6 คน)
 

 

 

 

หน่วยการศึกษา
การศึกษาหลังปริญญา
(3คน)
 
หน่วยตรวจคลินิก
โรคปอดจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งเเวดล้อม

โครงการวิจัย
โรคติดเชื้อและ
ภฺมิคุ้มกันบกพร่อง

(4 คน)

หน่วยตรวจสุขภาพ
นักเรียนทุน กพ.

(2 คน)
 

    
   
หน่วยตรวจคลินิก
โรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งเเวดล้อม

(1 คน)
     
   

     
           
** จำนวนบุคลากรของภาควิชา รวมทั้งหมด 87 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 **