ทุนบัณฑิตวิทยาลัย

ประเภททุน : ทุนบัณฑิตศึกษา

ชื่อทุน : ทุนบัณฑิตวิทยาลัย

เงื่อนไขการให้ทุน :

 ในแต่ละปี บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนวิทยานิพนธ์ ทุนไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรางวัลสำหรับการศึกษา และผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลและประสานงานโดยบัณฑิตวิทยาลัย อีกทั้ง พร้อมที่จะ ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาในการแสวงหาแหล่งทุนต่างๆ

    นอกจากนี้ หลักสูตร/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ร่วมสนับสนุนทุนประภทต่างๆให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสังกัดด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/scholarship/index_th.php

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -