ทุนสนับสนุนการ วิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program; YSTP)

ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการศึกษา

ชื่อทุน : ทุนสนับสนุนการ วิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program; YSTP)

เงื่อนไขการให้ทุน : เป็นทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความมุ่งมั่นใน การเป็นนักวิจัยในอนาคต โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัย สวทช. ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.nstda.or.th/ystp/

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -