ทุนโครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology; TGIST)

ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการศึกษา

ชื่อทุน : ทุนโครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology; TGIST)

เงื่อนไขการให้ทุน : เป็นทุนเพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรูปแบบการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างนัก วิจัย สวทช. กับอาจารย์ในสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยนักวิจัย สวทช. และอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://tgist.learn.in.th/TGIST49/stap1.php

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -