ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรพล สุวรรณกูล