ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์