ร่วมแสดงความรู้สึกขอบพระคุณ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

วันที่ 15 กันยายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ผศ.นพ.กมล อุดล (รองหัวหน้าภาควิชา) อ.นพ.วิชัย ฉัตรธนวารี อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร อ.ดร.พญ.ชโลบล เฉลิมศรี ผศ.พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม อ.พญ.ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล นพ.ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ และบุคลากรของภาควิชา ร่วมแสดงความรู้สึกขอบพระคุณ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อุ่นสมบัติ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25