รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2565 (Quality Fair 2023)

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2565 

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair 2023) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ Quality Fair ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV และ Facebook live 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2565 ดังนี้

รางวัลโครงการติดดาว ประเภทหน่วยงาน
1. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ประเภท หน่วยงานดีเด่นดาวทอง 
2. คลินิกผู้สูงอายุ ประเภท หน่วยงานดีเด่น
3. หน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย ประเภท หน่วยงานดีเด่น 

รางวัลโครงการติดดาว ประเภทนวัตกรรม
4. หน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย ชื่อผลงาน "สุขภาพรวมใบ.....ฉับไว ปลอดภัย ไม่สิ้นเปลือง" นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประเภททีมสหสาขา (F)