รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงมยุรี หอมสนิท เป็นตัวแทนภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม มอบ "รางวัลเรียนดี" ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยมีรายละเอียดังนี้

ผู้ที่จะได้รับรางวัลเรียนดี จะเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ที่ได้คะแนนวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมเป็นที่หนึ่งในชั้นปีที่ 4 และตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล "คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม" โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รางวัลเรียนดี ชั้นปีที่ 4 นศพ.กมลนัทธ์ สุขเสือ

2. รางวัลเรียนดี ตลอดหลักสูตร นศพ.นภาดา รัตนวิภาพงษ์