ต้อนรับการเยี่ยมภาควิชาของท่านคณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ต้อนรับการเยี่ยมเยียนของท่านคณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ เพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องและรับฟัง ปัญหา-อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากภาควิชา ณ ห้องบรรยายบุญเยือน ทุมวิภาต อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25