โครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ" (2566)

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปี 2566 ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท (Harmony Resort) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี