กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 "พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว" ขอพรจากอาจารย์ผู้อาวุโสของภาควิชา

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 "พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว" ขอพรจากอาจารย์ผู้อาวุโสของภาควิชา นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล สุวรรณกูล รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย และ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ณ บริเวรณหน้าห้องประชุมไพโรจน์ อุ่นสมบัติ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25