ประชุมหารือและเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด รายวิชา ศรวป 694 การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00-14.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัทรจิต ภัทโรดม ร่วมด้วยบุคลากรภาควิชา เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมสถานที่การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด รายวิชา ศรวป 694 การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา