ประชุมวิชาการ เรื่อง “Integrated Self-care and Care for Older People” วันที่ 30-31 มีนาคม 2566

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Integrated Self-care and Care for Older People” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566  เวลา 08.30-16.00 น. ณ โถงจัดแสดง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ตึก SIMR)