มอบสวัสดิการและความช่วยเหลือให้กับบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม)

วันที่ 30 พฤศจิายน 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา มอบสวัสดิการและความช่วยเหลือให้กับบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม) ณ สำนักงานภาควิชา อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25