ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด ประจำปี 2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา), ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท และ ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด ประจำปี 2565 ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25