สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง (DIVISION OF INFECTIOUS AND IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME)

สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง

DIVISION OF INFECTIOUS AND IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

 

คลินิกโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง
INFECTIOUS DISEASE AND IMMUNE DEFICIENCY CLINIC

คลินิกส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
IMMUNIZATION CLINIC

โครงการวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง