สาขาวิชาพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (DIVISION OF TOXICOLOGY, OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE)

สาขาวิชาพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

DIVISION OF TOXICOLOGY, OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

 

หน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย 
HEALTH SERVICES UNIT FOR STAFF AND OCCUPATIONAL HEALTH

หน่วยสวัสดิการสุขภาพนักศึกษา
STUDENTS HEALTH SERVICE

คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE CLINIC

คลินิกโรคปอดจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL LUNG DISEASE CLINIC

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา