สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (DIVISION OF GERIATRIC MEDICINE)

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (DIVISION OF GERIATRIC MEDICINE)

Link เว็บไซต์

 

คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
GERIATRIC MEDICINE CLINIC

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ (ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์)