กิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) โดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

วันที่ 19 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้ร่วมกิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชา ศรสว 244 การบริบาลสุขภาพที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (SIID244 Humanistic Healthcares) และได้จัดเสวนากลุ่มย่อยร่วมกันระหว่างนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอาจารย์แพทย์ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่แพทย์พึงมี สร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจการเป็นแพทย์ที่ดี พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกมาประยุกต์ในวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต