พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 617 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์